دسته بندی ها
اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۵۲۵۱۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۱۸۳۷۲۱۸ ۹۱۲ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۱۸۳۷۲۱۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
ناصرخسرو ، کوچه خدابنده لو ، کوچه کجوری ، پاساژ میثاق ، پلاک 4

بازرگانی شیمیایی امیر

تلفن

  • ۳۳۹۵۲۵۱۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۱۸۳۷۲۱۸ ۹۱۲ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۱۸۳۷۲۱۸ ۰۰۹۸

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   ناصرخسرو ، کوچه خدابنده لو ، کوچه کجوری ، پاساژ میثاق ، پلاک 4